Διαγωνισμοί-Διαβουλεύσεις Διαγωνισμοί-Διαβουλεύσεις

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ - Μελέτη καταγραφής λειτουργιών του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών και της ποιότητας των αποτελεσμάτων

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διεύθυνση: Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα ΤΚ 104 37

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 Μελέτη καταγραφής λειτουργιών του συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και προτάσεις βελτίωσης των διαδικασιών και της ποιότητας των αποτελεσμάτων

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Κατηγορία Υπηρεσίας : 11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διοίκησης επιχειρήσεων  και συναφείς υπηρεσίες

Ταξινόμηση κατά CPV : 79421200-3Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

353.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για το σύνολο του έργου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών, ΕΦ 23-140, ΚΑΕ 0873

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

2/3/2018  -   8/3/2018

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διακήρυξη μελέτης

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : glk-ggr@glk.gr ή στο fax : 210 3239980