Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί


Τίτλος Λήξη Διαβούλευσης Ημερομηνία Διακήρυξης Ημερομηνία Διαγωνισμού Κατάσταση
Διαγωνισμός για «Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων που απαιτείται να τηρούνται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις διατάξεις για την πρόληψη & καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών και χορηγούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε διεθνείς οργανισμούς»

20/07/2023 Έληξε (22/09/2023)
Απόφαση κήρυξης άγονου και επαναπροκήρυξη της διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση αδιάθετης κινητής περιουσίας της συγχωνευθείσης ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

24/05/2023 Έληξε (22/06/2023)
Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός για το έργο: «Οριζόντια τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομικών για τις δράσεις του Υπουργείου που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης»

13/03/2023 Έληξε (20/04/2023)
Ανοιχτός Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού διαφόρων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

16/02/2023 Έληξε (27/03/2023)
«Βελτιώσεις, Αναβαθμίσεις Λογισμικού του Π.Σ. “Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΥΔΗΠΕΕΚ)”, για τις ανάγκες του Υπ.Οικονομικών»

31/01/2023 Έληξε (06/03/2023)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση αδιάθετης κινητής περιουσίας της πρώην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

17/01/2023 Έληξε (27/01/2023)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω καταλόγου προμηθευτών / παρόχων υπηρεσιών, φυσικών ή νομικών προσώπων, ενεργειών τεχνικής βοήθειας, για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης (α) του λογισμικού εφαρμογών ΠΣ ΕΔΕΛ και (β) του λογισμικού συστήματος ΠΣ ΕΔΕΛ, της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

18/12/2022 Έληξε (27/12/2022)
Ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση προμήθειας επίπλων γραφείου (καρεκλών) για την κάλυψη αναγκών του Υπ. Οικονομικών

06/12/2022 Έληξε (15/01/2023)
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών για Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

15/09/2022 Έληξε (24/10/2022)
ΕΛΗΞΕ: Διαγωνισμός με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου (Ν. 4413/2016), για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 του Ν. 4738/2020, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 171238)

27/08/2022 Έληξε (15/09/2022)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΨΥΔΗΠΕΕΚ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

27/07/2022 Έληξε (02/10/2022)
ΣΕΠΠΚΥ: Συντήρηση Εξοπλισμού Πληροφορικής Περιφερειακών και Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών, ΑΑΔΕ ΓΓΠΣΔΔ

11/07/2022 Έληξε (29/08/2022)
Διακήρυξη Δ2/2022 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών, με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της ΕΓΔΙΧ έτους 2022, για την ανάδειξη του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας»

29/06/2022 Έληξε (17/07/2022)
Ανάθεση σύμβασης παραχώρησης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης & Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 τουων. 4738/2020

19/06/2022 Έληξε (31/07/2022)
Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας κεντρικού πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Οικονομικών

14/05/2022 Έληξε (18/06/2022)
Τροποποίηση των όρων της αρ. 29296/3.3.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω καταλόγου προμηθευτών /παρόχων υπηρεσιών, με ΑΔΑΜ: 22PROC010145368/2022-3-3, λόγω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου παροχής έννομης προστασίας από 1.3.2022, και χορήγηση παράτασης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών.

10/03/2022 Έληξε (17/03/2022)
Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών ΠΣ ΕΔΕΛ και του λογισμικού συστήματος ΠΣ ΕΔΕΛ, της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, του Υπουργείου Οικονομικών

28/02/2022 Έληξε (11/03/2022)
Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, για την εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων στο πλαίσιο της μελέτης και εκτέλεσης Σ.Δ.Ι.Τ. με τίτλο «Κυβερνητικό Πάρκο»

08/01/2022 Έληξε (15/01/2022)
Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση των Υπηρεσιών του Υπουργείου, στις διαδικασίες μελέτης και εκτέλεσης Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Κυβερνητικό Πάρκο»

04/10/2021 Έληξε (11/10/2021)
Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού του κτιρίου του ΣΔΟΕ του Υπουργείου Οικονομικών

11/10/2021 Έληξε (16/10/2021)
ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών Συμβούλου Στρατηγικού Σχεδιασμού για την μελέτη και εκτέλεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Κυβερνητικό Πάρκο»

08/08/2021 Έληξε (11/08/2021)
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια δύο κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου inverter, για την Κτηματική Υπηρεσία Αθηνών – Ανατολικής Αττικής

28/07/2021 Έληξε (02/08/2021)
Ανοικτός άνω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο:"Παροχή μεταφορικών υπηρεσιών εξοπλισμού γραφείου, υλικών και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων, σε διάφορες Υπηρεσίες του Υπ.Οικονομικών"

19/06/2021 Έληξε (25/07/2021)
Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης διαφόρων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

17/06/2021 Έληξε (22/07/2021)
ΕΛΗΞΕ: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης Εξοπλισμού Πληροφορικής Περιφερειακών και Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ΓΓΠΣΔΔ και ΑΑΔΕ (Ε.Π.Κ.Υ.)

31/03/2021 Έληξε (19/04/2021)
Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο Συντήρηση Υπηρεσιών Εξοπλισμού Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών, Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και Α.Α.Δ.Ε. (Ε.Π.Υ.Α.)

06/03/2021 Έληξε (26/03/2021)
ΕΛΗΞΕ: Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών και υπηρεσιών συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού συστήματος του ΠΣ-ΕΔΕΛ της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομικών

19/12/2020 Έληξε (01/01/2021)
ΕΛΗΞΕ: Υλοποίηση αναβάθμισης του υποσυστήματος των Κοινωφελών Περιουσιών του Π.Σ. Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΥΔΗΠΕΕΚ) του Υπουργείου Οικονομικών

07/12/2020 Έληξε (22/12/2020)
ΕΛΗΞΕ: Παροχή μεταφορικών υπηρεσιών εξοπλισμού γραφείου και υλικών, σε διάφορες Υπηρεσίες του Υπ.Οικονομικών

01/08/2020 Έληξε (02/09/2020)
ΕΛΗΞΕ: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας

17/06/2020 Έληξε (23/07/2020)
ΕΛΗΞΕ: Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών για το 2020

16/06/2020 Έληξε (28/06/2020)
ΕΛΗΞΕ: Συνοπτικός διαγωνισμός για: Συντήρηση του έργου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ»

19/03/2020 Έληξε (25/04/2020)
ΕΛΗΞΕ: Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου σχεδιασμού στρατηγικής επικοινωνίας και παραγωγής τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, έντυπων και διαδικτυακών μηνυμάτων για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

13/02/2020 Έληξε (23/02/2020)
Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε διάφορες υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών

03/11/2019 Έληξε (18/11/2019)
ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση και επισκευή ενενήντα τριών (93) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σε διάφορες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

07/10/2019 Έληξε (16/10/2019)
ΕΛΗΞΕ: Απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου για ετήσια προληπτική συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου (SAMSUNG OFFICE SERV 500) της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε.

30/07/2019 Έληξε (26/08/2019)
ΕΛΗΞΕ: Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενοποιημένου συστήματος ομαδικής επικοινωνίας του ΣΔΟΕ

17/06/2019
ΕΛΗΞΕ: Επαναληπτικός ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων και μίας μοτοσυκλέτας επιτήρησης και μετατροπής αυτών, για το ΣΔΟΕ

15/06/2019 Έληξε (05/07/2019)
ΕΛΗΞΕ: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την "Συντήρηση του Εξοπλισμού Πληροφορικής Περιφερειακών και Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπ.Οικ., (Ε.Π.Κ.Υ.)"

10/06/2019 Έληξε (29/06/2019)
ΕΛΗΞΕ: Νέο Αποθηκευτικό σύστημα & Αναβάθμιση–Επέκταση Storage Area Network (SAN), καθώς και εξοπλισμού αντιγράφων ασφαλείας των Κεντρικών Υπολ/κών Υποδομών και του κόμβου G-Cloud της ΓΓΠΣ

27/05/2019 Έληξε (09/07/2019)
ΕΛΗΞΕ: Ανασχεδιασμός της μεθόδου ΓΓΠΣ-ΕΟΦ-ESMI για την αξιολόγηση της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων στα πλαίσια της δράσης «Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς»

04/06/2019 Έληξε (19/06/2019)
ΕΛΗΞΕ: Προμήθεια τριών (3) προβολέων, τριών (3) οθονών προβολής και τριών (3) τηλεχειριστήριων παρουσίασης, για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε.

04/06/2019 Έληξε (13/06/2019)
ΕΛΗΞΕ: Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «Συντήρηση Υπηρεσιών Εξοπλισμού Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών και ΑΑΔΕ (Ε.Π.Υ.Α.)»

26/05/2019 Έληξε (13/06/2019)
ΕΛΗΞΕ: Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμού και λοιπών συναφών υλικών, για τις ανάγκες της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

11/05/2019 Έληξε (15/05/2019)
ΕΛΗΞΕ: Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο "Συντήρηση Κεντρικού Συστήματος Kλιματισμού Data Center της Γ.Γ.Π.Σ."

23/04/2019 Έληξε (23/05/2019)
ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση του Έργου «Διεξαγωγή ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών παραχώρησης απλής χρήσης χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών (e-auctions)

04/03/2019 Έληξε (17/03/2019)
ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων, για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μακεδονίας

07/01/2019 Έληξε (10/01/2019)
ΕΛΗΞΕ: Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης / τεχνικής Υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών και υπηρεσιών του συστήματος Π.Σ. ΕΔΕΛ

21/12/2018 Έληξε (04/01/2019)
Παροχή υπηρεσίας χρήσης λογισμικού για τον Εθνικό Πάροχο Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων

20/12/2018 Έληξε (14/01/2019)
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων και μοτοσυκλέτας επιτήρησης και μετατροπής αυτών

16/12/2018 Έληξε (15/01/2019)
Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο του καθαρισμού του κτιρίου της ΓΓΠΣ του Υπ. Οικονομικών

12/12/2018 Έληξε (25/12/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση προμήθειας δύο (2) προβολέων βίντεο και ενός (1) σετ ασύρματου μικροφώνου για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών

22/11/2018 Έληξε (27/11/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υλοποίηση προμήθειας αδειών MS SQL Server Standard Edition για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

21/11/2018 Έληξε (26/11/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση προμήθειας δεκαπέντε (15) καταστροφέων εγγράφων για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών

21/11/2018 Έληξε (27/11/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Συνοπτικό διαγωνισμό για τη συντήρηση και επισκευή εκατόν έξι (106) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σε διάφορες Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών

31/10/2018 Έληξε (17/11/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση προμήθειας ενός (1) έγχρωμου πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του γραφείου Υπουργού Οικονομικών

25/10/2018 Έληξε (01/11/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια συσκευών X-Ray, Μαγνητικής πύλης και Φορητού ανιχνευτή μετάλλων στο κτίριο στέγασης της Γ.Γ.Π.Σ.

18/10/2018 Έληξε (02/11/2018)
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης τμημάτων κώδικα, για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

26/09/2018 Έληξε (08/11/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο "Μελέτη και ενσωμάτωση των νέων δομών, προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να μπορέσουν να αποτυπωθούν στο Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Δημοσ. Ελέγχων"

08/10/2018 Έληξε (24/10/2018)
ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (επαναληπτικός)

01/10/2018 Έληξε (15/10/2018)
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για το έργο "Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία της ΓΓΠΣ για τη λήψη πιστοποίησης κατά ISO:27001: 2013"

25/09/2018 Έληξε (18/11/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τις ανάγκες των οχημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

26/09/2018 12/09/2018 Έληξε (26/09/2018)
Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού στο κτίριο στέγασης της Γ.Γ.Π.Σ.

01/08/2018 Έληξε (20/09/2018)
Συντήρηση Έργου ELENXIS : Περιφερειακή πληροφοριακή υποδομή ελεγκτικών υπηρεσιών - ΟΠΣΕΥ & λοιπού όμοιου εξοπλισμού

29/08/2018 Έληξε (17/09/2018)
ΕΛΗΞΕ - Ανάθεση της ετήσιας συντήρησης των Switches του Υπ. Οικονομικών

27/08/2018 20/08/2018
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και fax

24/07/2018 Έληξε (06/09/2018)
ΕΛΗΞΕ - Παροχή τεχνικής υποστήριξης έτοιμου λογισμικού συστήματος

31/07/2018 Έληξε (08/09/2018)
Υποβολή προσφορών για την προμήθεια μηχανής εκτύπωσης εντύπων

12/07/2018 Έληξε (20/07/2018)
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για το έργο Ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών της Γεν. Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 61896)

13/07/2018 Έληξε (05/09/2018)
Δημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο του καθαρισμού των κτιρίων της ΓΓΠΣ & του ΣΔΟΕ του Υπ. Οικονομικών

28/06/2018 Έληξε (20/08/2018)
Διαγωνισμός για την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε διάφορες υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών

25/06/2018 Έληξε (09/07/2018)
ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο: «Πολυκαναλικές υπηρεσίες ενημέρωσης και εξυπηρέτησης χρηστών και πλατφόρμα ψηφιακής συνεργασίας»

19/06/2018 Έληξε (27/06/2018)
Δημόσιος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την φύλαξη των κτιρίων του Υπουργείου Οικονομικών

13/06/2018 Έληξε (13/07/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μηχανής εμφακέλωσης εντύπων για τις ανάγκες της Γ.Γ.Π.Σ.

11/06/2018 Έληξε (14/06/2018)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υλοποίηση του έργου: "Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος ΤΗΛΕΔ του ΕΣΥΠ, για τις ανάγκες του Γ.Λ.Κ."

06/06/2018 Έληξε (13/06/2018)
— 75 Items per Page
Εμφάνιση 1 - 75 από 128 αποτελέσματα.