Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Υποβολή προσφορών για την προμήθεια μηχανής εκτύπωσης εντύπων

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

. Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1, Μοσχάτο

 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 

20.000,00 ΕΥΡΩ

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

24.800,00 ΕΥΡΩ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

Δ.ΠΡΟΜ. Α 0008654 ΕΞ 2018 /12-7-2018 (ΑΔΑΜ 18REQ003415496)

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20/7/2018 και ώρα 15.00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

Ανέρχονται σε:

1. 0,06216%  ήτοι: 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πειραιώς & Κολωνού 2

104 37 Αθήνα

Πληροφορίες: Α.ΣΓΟΥΡΟΣ

Τηλέφωνο: 210.52.23.272, FAX: 210 52.36.769

E-mail: t.sgouros@gsis.gr