Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ : Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας κεντρικού πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έργο: «Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας κεντρικού πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπ. Οικονομικών»

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ  ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΥ,  ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων και τριάντα δύο ευρώ 254.032,00€ χωρίς ΦΠΑ 24 %.

Μετά την σύναψη της αρχικής σύμβασης, κατά την υλοποίηση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης με αύξηση του φυσικού αντικειμένου των υπηρεσιών υποστήριξης σε πιλοτική λειτουργία εφαρμογής και των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας συστημάτων με το ΚΠΣΚΕ της σύμβασης, αξίας  90.725,81€ χωρίς ΦΠΑ,

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των 344.757,81€   χωρίς  ΦΠΑ 24%,

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%) ΣΥΝΟΛΟ

Εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 314.999,68€

Μετά την σύναψη της αρχικής σύμβασης, κατά την υλοποίηση του έργου η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αποφασίσει την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης με αύξηση του φυσικού αντικειμένου των υπηρεσιών υποστήριξης σε πιλοτική λειτουργία εφαρμογής και των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας συστημάτων με το ΚΠΣΚΕ της σύμβασης, αξίας 112.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Αξία προαίρεσης: 90.725,81€ χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ προαίρεσης: 21.774,19€).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των 427.499,68 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (Συνολική εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 344.757,81€, ΦΠΑ: 82.741,87€).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. Ε1411ΤΡΟΠ.0/41618/18-04-2022 Συλλογική Απόφαση Ένταξης, με ενάριθμο του έργου ΣΑΕ 2021ΣΕ14110002

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 ΕΣΠΑ».  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου της σύμβασης θα είναι δέκα τέσσερις (14) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματος προαίρεσης, η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της προαίρεσης θα είναι επτά (7) μήνες.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

Α.Π.:67864 ΕΞ2022/ΥΠΟΙΚ 18-05-2022

CPV:

Α. CPV 72000000-5 - Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

Β. CPV 80533100-0 -Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

22/06/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

1. 0,07252%  ήτοι: 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

Σε περίπτωση που εφαρμοστούν οι διατάξεις του ν.4912/2022, τότε θα επιβάλλεται κράτηση 0,1% υπέρ της νέας αρχής ΕΑΔΗΣΥ (Ενσωμάτωση της ΑΕΠΠ στην νέα αρχή), με κατάργηση των ανωτέρω κρατήσεων, στις περιπτώσεις 1 & 2.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-

Η διακήρυξη του διαγωνισμού υπάρχει αναρτημένη στην διαδικτυακή πύλη (Πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ αριθ.συστήματος:160467) www.promitheus.gov.gr  της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

20 – 05 – 2022 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

18 – 05 – 2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΗΜΔΗΣ

19 – 05 – 2022