Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Υλοποίηση αναβάθμισης του υποσυστήματος των Κοινωφελών Περιουσιών του Π.Σ. Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΥΔΗΠΕΕΚ) του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Έργο: "Υλοποίηση  αναβάθμισης του υποσυστήματος των Κοινωφελών Περιουσιών του Π.Σ. Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (ΨΥΔΗΠΕΕΚ)’’ του Υπουργείου Οικονομικών
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ  ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) 60.000,00€
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%) 74.400,00€
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.) 139887 ΕΞ2020/ΥΠΟΙΚ 8-12-20
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 23/12/2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ανέρχονται σε:
1. 0,07252%  ήτοι: 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%
2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών:
Χαρ. Τρικούπη 6-10, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα, (2ος όροφος, γραφείο 203)