Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Τροποποίηση των όρων της αρ. 29296/3.3.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω καταλόγου προμηθευτών /παρόχων υπηρεσιών, με ΑΔΑΜ: 22PROC010145368/2022-3-3, λόγω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου παροχής έννομης προστασίας από 1.3.2022, και χορήγηση παράτασης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Τροποποίηση των όρων της αρ. 29296/3.3.2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω καταλόγου προμηθευτών /παρόχων υπηρεσιών, με ΑΔΑΜ: 22PROC010145368/2022-3-3, λόγω τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου παροχής έννομης προστασίας από 1.3.2022, και χορήγηση παράτασης της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών.

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57, 10564, ΑΘΗΝΑ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV 72267100-0

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Τροποποίηση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω καταλόγου προμηθευτών/παρόχων υπηρεσιών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

60.000,00€ πλέον ΦΠΑ (24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Δ.ΕΛ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.)

33100/11.03.2022

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

11.03.2022

ΑΔΑΜ: 22PROC010190271

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17.03.2022

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18.03.2022

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ