Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την "Συντήρηση του Εξοπλισμού Πληροφορικής Περιφερειακών και Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπ.Οικ., (Ε.Π.Κ.Υ.)"

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα, ΤΚ 104 37

-Τηλέφωνο: 210 5237902

-Fax: 210 5236769

- E-mail: a.stylidiotis@minfin.gr

 ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Συντήρηση του Εξοπλισμού Πληροφορικής Περιφερειακών και Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπ.Οικ., (Ε.Π.Κ.Υ.)

 

 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Κάθε υπηρεσία σε όλη την επικράτεια στην οποία έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός του Έργου

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση περιλαμβάνει υπηρεσίες συντήρησης για δύο (2) έτη, του Εξοπλισμού Πληροφορικής Περιφερειακών και Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπ.Οικ., (Ε.Π.Κ.Υ.)

 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Ο προϋπολογισμός του Έργου -Eκτιμώμενη αξία σύμβασης , για δύο (2) έτη, που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών συντήρησης του έργου της συντήρησης του εξοπλισμού πληροφορικής (Ε.Π.Κ.Υ.), ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων δώδεκα ευρώ (99.612,00 €) πλέον ΦΠΑ 24% και των νόμιμων κρατήσεων, δηλαδή (99.612,00 + 23.906,88 ΦΠΑ = 123.518,88€).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΔΥΟ ΕΤΗ) ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%

ΟΜΑΔΑ Α: 32.940,00€ κόστος ανά έτος χ 2 έτη=65.880,00€

ΟΜΑΔΑ Β: 16.866,00€ κόστος ανά έτος χ 2 έτη=33.732,00€

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β ΟΜΑΔΑΣ:49.806,00€ κόστος ανά έτος χ 2 έτη=99.612,00€

Ο Οικονομικός Φορέας (Υποψήφιος Ανάδοχος) θα υποβάλει προσφορά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο του έργου Α΄+Β΄ Ομάδα ή μέρους του ανά Ομάδα Α΄, Β΄

 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών , Φορέας:1023-202-0000000, ΑΛΕ:2420389001

 ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για δύο (2) έτη, με έναρξη ισχύς από την ημερομηνία υπογραφή της.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

01 - 07 - 2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα 15:00

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

05 - 07 - 2019 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

Α.Π.: 62254 ΕΞ 2019 /  ΥΠΟΙΚ 06 – 06 – 2019