Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ο.Υ. & Τελωνείων

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37  ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  Δ.Ο.Υ. & ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ»

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

156.965,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 23%)

194.636,60 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.) Δ.ΠΡΟΜ.Α. 4010442 ΕΞ/29.5.2017  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 40724
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/07/2017, ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ και ΩΡΑ: 15:00 μ.μ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 10/07/2017, ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ και ΩΡΑ: 11:00 π.μ.
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ανέρχονται σε 0,06216% 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:
Δ.ΠΡΟΜ.Α. 4010442 ΕΞ/29.5.2017  Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 40724

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ