Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Συντήρηση Έργου ELENXIS : Περιφερειακή πληροφοριακή υποδομή ελεγκτικών υπηρεσιών - ΟΠΣΕΥ & λοιπού όμοιου εξοπλισμού

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                     ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ELENXIS: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΟΠΣΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΜΟΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης – Μοσχάτο)

ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ ΚΑΤΑ CPV  : 72611000-6

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 787.026,90 € (3) ΤΡΙΑ ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΤΡΙΑ ΕΤΗ) ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ :

ΟΜΑΔΑ Α΄: 460.695,60 €

ΟΜΑΔΑ Β΄:  50.646,60  €

ΟΜΑΔΑ Γ΄: 275.685,00  €

ΣΥΝΟΛΟ Α΄+ Β΄+ Γ΄ ΟΜΑΔΑΣ = 787.026,90 €

Ο Οικονομικός Φορέας (Υποψήφιος Ανάδοχος ) μπορεί να υποβάλει προσφορά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο του έργου ή μέρους του ανά Ομάδα ή συνδυασμό Ομάδων π.χ. Α΄+ Β΄ Ομάδα κλπ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 975.913,35 € (3) ΤΡΙΑ ΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΤΡΙΑ ΕΤΗ) ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ :

ΟΜΑΔΑ Α΄: 571.262,17 €

ΟΜΑΔΑ Β΄:  62.801,78  €

ΟΜΑΔΑ Γ΄: 341.849,40  €

ΣΥΝΟΛΟ Α΄+ Β΄+ Γ΄ ΟΜΑΔΑΣ = 975.913,35 €

Ο Οικονομικός Φορέας (Υποψήφιος Ανάδοχος ) μπορεί να υποβάλει προσφορά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο του έργου ή μέρους του ανά Ομάδα ή συνδυασμό Ομάδων π.χ. Α΄+ Β΄ Ομάδα κλπ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 23150 ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΕ 0869 ΚΑΙ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2019 (325.304,45 €), 2020 (325.304,45 €) ΚΑΙ 2021 (325.3204,45 € έτος προαίρεσης)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

ΕΝΑ ΕΤΟΣ (1)  ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΤΗ (1+1) ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

Δ.ΠΡΟΜ.Α0008972ΕΞ2018/19-07-2018

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

17/09/2018  και ώρα 15.00 μ.μ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

1. 0,06216%  ήτοι: 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

(Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών του έργου έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν.4412/16  [π.χ. άρθρο 36,παρ.6]  θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

21/09/2018  ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00 π.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr