Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών για το 2020

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών για το 2020

CPV

39800000-0

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

Κολωνού 2, Αθήνα

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

 

Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 

 

60.000 €

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

 

 

74.400 €

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

 

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε  εξήντα χιλιάδες ευρώ € (60.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ο οποίος ανέρχεται σε δέκα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ € (14.400,00€), συνολικής αξίας με Φ.Π.Α. 24%, εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ € (74.400,00 €) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού εξόδων του Υπ. Οικονομικών ΚΑΕ 2410202001 του Ειδικού Φορέα 1023-501-0000000, Οικονομικού Έτους 2020.

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Δέκα  (10) ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης

ΑΡ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

 

20REQ006850395

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

 

20PROC006886774

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της καταληκτικής  ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο της προσφοράς τους στο κτίριο της Δ/νσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών, Πειραιώς & Κολωνού 2, 1ος όροφος, γραφείο 119, Αθήνα,  είτε ιδιοχείρως έως τις 29/6/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή Courier, όπου θα παραλαμβάνεται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτή θα περιέρχεται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής το Υπουργείο  Οικονομικών  ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για τα δείγματα.

  •  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

α) σε 0,07252% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,οι οποίες βαρύνουν το ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3%  και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται- άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) σε 0,06216% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, οι οποίες βαρύνουν τον Ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3%  και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται)

γ)Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Ο φόρος εισοδήματος είναι 4% για υπηρεσίες

Εφόσον κατά την ημερομηνία πληρωμής της προμήθειας έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν.4412/16, θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση  η οποία θα βαρύνει επίσης την ανάδοχο εταιρεία.

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μεμονωμένα είδη ή για το σύνολο των  ειδών, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε είδους.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ανά είδος

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Ο φάκελος θα περιέχει:

  • Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 & 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της παρούσας Απόφασης.
  • Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου και
  • Παραστατικό εκπροσώπησης, εάν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό τους.

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Ο φάκελος θα περιέχει αναλυτικά όλα τα στοιχεία όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας απόφασης.

Θα πρέπει να υπάρχει συμπληρωμένος ο Πίνακας Συμμόρφωσης του Παραρτήματος 2.

Η τεχνική προσφορά δύναται να περιλαμβάνει υλικό τεκμηρίωσης για τα προσφερόμενα είδη, όπως εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια κ.λ.π., από τα οποία θα προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της προκήρυξης.

Στο περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

 

ΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι προσφορές των συμμετεχόντων θα αναγράφουν την τιμή (τιμή χωρίς Φ.Π.Α., ποσό αναλογούντος Φ.Π.Α. και συνολική τιμή με Φ.Π.Α.) και θα συνταχθούν σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016.

 

Στην τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές τους Παραρτήματος Α’ της παρούσας απόφασης.

 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μεμονωμένα είδη ή για το σύνολο των  ειδών, αλλά σε κάθε περίπτωση για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε είδους.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ανά είδος

 

Η οικονομική προσφορά δεν θα υπερβαίνει το σύνολο της προϋπολογισθείσας δαπάνης και θα είναι αναλυτική και σύμφωνη με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας απόφασης, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα.

 

Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για κάθε ένα είδος . Ο οικονομικός φορέας θα συμπληρώσει και θα υποβάλει εντός του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος Β΄ της παρούσας.

 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας απόφασης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) [άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]  για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών