Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «Συντήρηση Υπηρεσιών Εξοπλισμού Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών και ΑΑΔΕ (Ε.Π.Υ.Α.)»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού Υποδομών

Τμήμα Α΄

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

 Συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση Υπηρεσιών

 Εξοπλισμού Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών και ΑΑΔΕ   

 (Ε.Π.Υ.Α.)»

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ειδικός Φορέας 1023.202.0000000 και Λογαριασμός 2420389001

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, τ.κ.: 183 46, Αθήνα

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Υπηρεσίες

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Συνοπτικός διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(χωρίς Φ.Π.Α.)

 

57.094,00 €

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(με Φ.Π.Α. 24%)

 

70.796,56  €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Προϋπολογισμός  εξόδων του Υπ. Οικονομικών

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Από την ημερομηνία υπογραφής  της σύμβασης και για ένα (1) έτος

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

55487 ΕΞ 2019/ 27-05-2019

Α.Δ.Α.:  78Χ0Η-ΘΗΚ

Α.Δ.Α.Μ.: 19PROC005010936/19-05-27

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

14/06/2019,  14:00μ.μ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

Ανέρχονται σε:

 

Παρακράτηση φόρου 8%

  1. 0,07252% ήτοι: 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  www.promitheus.gov.gr