Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο "Συντήρηση Κεντρικού Συστήματος Kλιματισμού Data Center της Γ.Γ.Π.Σ."

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

Υπουργείο Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού Υποδομών

Τμήμα Α΄

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο "Συντήρηση Κεντρικού Συστήματος Κλιματισμού Data Center της Γ.Γ.Π.Σ".

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ειδικός Φορέας 1023.202.0000000 και Λογαριασμός 2420389001

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, τ. κ.: 183 46, Αθήνα

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Υπηρεσίες

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Συνοπτικός διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(χωρίς Φ.Π.Α.)

 

52.000,00 €

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(με Φ.Π.Α. 24%)

 

64.480,00  €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Προϋπολογισμός  εξόδων του Υπ. Οικονομικών

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Από 01/01/2020 έως 31/12/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

Αρ. Πρωτ.: 43306/ 24-04-2019 με Α.Δ.Α.: 6ΜΒΤΗ - Τ2Τ

και Α.Δ.Α.Μ.: 19PROC004858450/ 24-04-2019

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  24/05/2019 και ώρα 14:00μ.μ. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

Ανέρχονται σε:

 

Παρακράτηση φόρου 8%

 

  1.  0,07252% ήτοι: 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%
  2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  www.promitheus.gov.gr