Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια συσκευών X-Ray, Μαγνητικής πύλης και Φορητού ανιχνευτή μετάλλων στο κτίριο στέγασης της Γ.Γ.Π.Σ.

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Χ-RAY, ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ.

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

TΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

ΓΓΠΣ-ΜΟΣΧΑΤΟ

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 

31.000,00 €

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

 

38.440,00 €

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 

Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

Δ.ΠΡΟΜ. Α 0012065 ΕΞ 2018/18-10-2018 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

2/11/2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

Ανέρχονται σε:

1. 0,06216%  ήτοι: 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

 

 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών:

Πειραιώς & Κολωνού 2, 1ος όροφος, γραφείο 119, Αθήνα