Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Συνοπτικός διαγωνισμός για την φύλαξη του κτιρίου του Σ.Δ.Ο.Ε. και του κτιρίου της Δ.Λ.Ο.Σ.Ε.Λ.Υ. της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διεύθυνση: Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα ΤΚ 104 37

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την φύλαξη του κτιρίου του Σ.Δ.Ο.Ε. και του κτιρίου της Δ.Λ.Ο.Σ.Ε.Λ.Υ. της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

 

Γ.Γ.Π.Σ. & Σ.Δ.Ο.Ε.

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

  • Δ.Λ.Ο.Σ.Ε.Λ.Υ, επί της Λ. Τατοϊου 96 στις Αχαρνές
  • Σ.Δ.Ο.Ε.  , επί των οδών Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 

 

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV : 79713000-5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

 

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

60.000,00€  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για το σύνολο του έργου

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών, ΕΦ 23-670 & 23-150, ΚΑΕ 0873

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

 

Από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι 31.12.2018 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

Δ.ΠΡΟΜ. Α 0004549 ΕΞ 2018

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

 

5/4/2018  -   18/4/2018