Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών και υπηρεσιών συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού συστήματος του ΠΣ-ΕΔΕΛ της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57 10564, ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού εφαρμογών και υπηρεσιών συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού συστήματος του ΠΣ-ΕΔΕΛ της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομικών
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 57- 8ος όρ., 10564 ΑΘΗΝΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών 

CPV 72267100-0 Συντήρηση λογισμικού τεχνολογίας των πληροφοριών – NUTS GR300


ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Συνοπτικός Διαγωνισμός 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

62.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%,
(50.000,00 + 12.000,00 ΦΠΑ):

Μέρος Α : 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (30.000,00 + 7.200,00 ΦΠΑ)

Μέρος Β: 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (20.000,00 + 4.800,00 ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Από το Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)
144165 ΕΞ 17-12-2020