Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε διάφορες υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Ταξινόμηση κατά CPV: 60000000-8 «Μεταφορικές Υπηρεσίες»

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Συνοπτικός διαγωνισμός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

Η δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται σε σαράντα  χιλιάδες ευρώ (40.000 €)  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο οποίος ανέρχεται σε εννέα  χιλιάδες εξακόσια ευρώ (9.600 €), συνολική αξία με ΦΠΑ 24% σαράντα χιλιάδες εξακόσια   ευρώ (49.600 €).

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών, με Ε.Φ. 1023-201-0000000 & ΛΑΕ 2420104001

 

 

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 

 

 

 

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/12/2019 ή έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

 

123185ΕΞ2019/04-11-2019

   

ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ψ70ΣΗ-ΙΛ3

ΑΔΑΜ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

19PROC005793917