Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο Συντήρηση Υπηρεσιών Εξοπλισμού Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών, Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και Α.Α.Δ.Ε. (Ε.Π.Υ.Α.)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

Υπουργείο Οικονομικών

Υπηρεσιακή Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών

Γεν.  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού Υποδομών

Τμήμα Α΄ - Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών

Διεύθυνση: Χαρ. Τρικούπη 6-10, Αθήνα ΤΚ 106 79

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο Συντήρηση Υπηρεσιών Εξοπλισμού Πληροφορικής Υπουργείου Οικονομικών, Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και Α.Α.Δ.Ε.  (Ε.Π.Υ.Α.)

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Υπουργείο Οικονομικών – Υπηρεσιακή Γραμματεία Υπ. Οικονομικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 28689 ΕΞ 2021/ 09-03-2021 με Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC008254616/ 2021-03-09 και Α.Δ.Α.: ΩΣ6ΕΗ-ΝΚΘ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ & Α.Λ.Ε.

Ειδικός Φορέας 1023-501-0000000 και Λογαριασμός 2420389001

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διάφορες τοποθεσίες όπως αυτές ορίζονται από την διακήρυξη

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Παροχή υπηρεσιών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Συνοπτικός διαγωνισμός - Σύμβαση

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής αντιγράφου ανά τύπο μηχανημάτων (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Εβδομήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα  ευρώ - (70.650,00  €)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(με Φ.Π.Α. 24%)

Πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά του ευρώ - (56.975,81 €)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Τακτικός Προϋπολογισμός  - Προϋπολογισμός  εξόδων του Υπ. Οικονομικών

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και για ένα (1) έτος 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δευτέρα 29/03/2021,  14:00μ.μ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

Παρακράτηση φόρου 8%

0,07252% ήτοι: 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ  Α΄

Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 6 – 10

Τ.Κ.: 106 79, Αθήνα

Πληροφορίες: Αναστάσιος Καρίτζης

Τηλέφωνο: 213 13.39.514

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.karitzis@minfin.gr

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Διαδικτυακή Πύλη  www.promitheus.gov.gr

 

Συμπληρωματική Δημοσίευση το ΤΕΥΔ του διαγωνισμού σε μορφή XML και PDF