Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου σχεδιασμού στρατηγικής επικοινωνίας και παραγωγής τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, έντυπων και διαδικτυακών μηνυμάτων για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διεύθυνση: Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα ΤΚ 104 37

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου σχεδιασμού στρατηγικής επικοινωνίας και παραγωγής τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών, έντυπων και διαδικτυακών μηνυμάτων για την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Υπ. Οικονομικών

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • Πανεπιστημίου 37

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV : 79341400-0  Υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

60.000,00€  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για το σύνολο του έργου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών, ΕΦ  1023-207-0000000,  Λογαριασμός 2426906001

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι 31.10.2020

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

14/2/2020  -   24/2/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 Α.Π. 18620ΕΞ2020

Α.Δ.Α.Μ.: 20PROC006294530

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 24/2/2020  και ώρα 14:00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Επί της συμβατικής τιμής του έργου, επιβάλλονται κρατήσεις, που ανέρχονται :

α) σε 0,07252% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,οι οποίες βαρύνουν το ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται- άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) σε 0,06216% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, οι οποίες βαρύνουν τον Ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3% και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται)

γ)Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Ο φόρος εισοδήματος είναι 8% για παροχή υπηρεσιών.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πειραιώς & Κολωνού 2, 1ος όροφος, γραφείο 107

Πληροφορίες: Ε.Στουραΐτη
Τηλ. : 210 5239876
Fax: 210 5236769
e-mail: e.stouraiti@minfin.gr

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)/ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)  σε pdf, σε xml

Παροχή διευκρινίσεων