Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης Εξοπλισμού Πληροφορικής Περιφερειακών και Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ΓΓΠΣΔΔ και ΑΑΔΕ (Ε.Π.Κ.Υ.)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Ετήσιας Συντήρησης Εξοπλισμού Πληροφορικής Περιφερειακών και Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ΓΓΠΣΔΔ και ΑΑΔΕ (Ε.Π.Κ.Υ.)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ  ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

59.111,00€

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

73.297,64€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ένα (1) έτος  από την υπογραφή της σύμβασης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

38968 ΕΞ2021/ΥΠΟΙΚ 01-04-21

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

20/04/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

1. 0,07252%  ήτοι: 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών:

Χαρ. Τρικούπη 6-10, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα, (2ος όροφος, γραφείο 203)