Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΣΕΠΠΚΥ: Συντήρηση Εξοπλισμού Πληροφορικής Περιφερειακών και Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών, ΑΑΔΕ ΓΓΠΣΔΔ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΕΠΠΚΥ: Συντήρηση Εξοπλισμού Πληροφορικής Περιφερειακών και Κεντρικών Υπηρεσιών Υπουργείου Οικονομικών, ΑΑΔΕ ΓΓΠΣΔΔ

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπηρεσίες

Ταξινόμηση κατά CPV: 50323000-5  «Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά ομάδα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια του έργου της σύμβασης θα είναι δύο (2) έτη.

Ως ημερομηνία έναρξης των παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης του έργου, ορίζεται η 13-9-2022 ή εφόσον παρέλθει η 13η/9/2022 η ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης για υπογραφή της σύμβασης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου για δύο (2) έτη, ανέρχεται στο ποσό των 266.728,96 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (215.104,00 € αξία + 51.624,96 € Φ.Π.Α. 24%), και υποδιαιρείται σε τρεις (3) ομάδες ως κάτωθι:

                                                  ΟΜΑΔΑ Α’:  127.504,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

                                                  ΟΜΑΔΑ Β’:    79.580,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

                                                  ΟΜΑΔΑ Γ’:      8.020,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

α) 0,07252 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ήτοι:

0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% και

β) 0,06216% υπέρ Α.Ε.Π.Π., ήτοι:

0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%,

γ) 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% και αφορά την αρχική, καθώς και κάθε συμπληρωματική σύμβαση. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

 

Σε περίπτωση που εφαρμοστούν οι διατάξεις του ν. 4912/2022 (Α’ 59), τότε θα επιβάλλεται κράτηση 0,1% υπέρ της νέας αρχής ΕΑΔΗΣΥ (συγχώνευση της ΕΑΑΔΗΣΥ και της ΑΕΠΠ), με κατάργηση των ανωτέρω κρατήσεων στις περιπτώσεις α) και β).

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό  του Υπ. Οικονομικών και συγκεκριμένα από τον Ειδικό Φορέα 1023-501-0000000 και αρ. λογαριασμού 2420389001 και θα βαρύνει τις πιστώσεις των οικονομικών ετών 2022, 2023 & 2024.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 Αρ. πρωτ.: 101700 ΕΞ 2022/15-7-2022

 ΑΔΑΜ: 22PROC010968123

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2/9/2022 και ώρα 15:00.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

8/9/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www.promitheus.gov.gr, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 162639