Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την υλοποίηση του έργου: "Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος ΤΗΛΕΔ του ΕΣΥΠ, για τις ανάγκες του Γ.Λ.Κ."

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

 

Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών-Υπ.Οικονομικών

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

Ανάθεση για την υλοποίηση του έργου: «Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος ΤΗΛΕΔ του ΕΣΥΠ, για τις ανάγκες του Γ.Λ.Κ», η διάρκεια του έργου θα είναι διετής (ένα έτος συν ένα ακόμη έτος κατόπιν σχετικού αιτήματος της Υπηρεσίας-ΓΓΠΣ)

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Δ/νση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα της Γ.Γ.Π.Σ.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ,  Ταχ.Δ/νση :Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης,  Μοσχάτο

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 

Σύμβαση Υπηρεσιών Συντήρησης - Υποστήριξης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 

Η προϋπολογισθείσα  αξία της υλοποίησης του έργου, για την διετή περίοδο ανέρχεται σε δέκα εννέα χιλιάδες διακόσια Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (19.200,00€)

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

Η  συνολική προϋπολογισθείσα  αξία του έργου  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  αναλύεται ως εξής: 9.600€ κόστος ανά έτος (άνευ ΦΠΑ) επί 2 έτη=19.200€ +4.608€ 24% ΦΠΑ=23.808,00€.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Οικονομικών,  Φορέας 23-140 ΚΑΕ 0873  για τα οικονομικά έτη 2018,  2019 & 2020

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Δύο  (2) έτη (ένα συν ένα ακόμη κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας, δικαίωμα προαίρεσης)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Η αριθ.Δ.ΠΡΟΜ.Α 0007096 ΕΞ2018/06-06-18 Πρόσκληση υποβολής προσφορών

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

13/06/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 03:00 μ.μ. στην Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών- Ταχ.Δ/νση :Πειραιώς & Κολωνού 2 , Αθήνα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

1. 0,06216%  ήτοι: 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr

 

Ανάρτηση με αριθμό στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ 18PROC003215789/06-06-18