Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μηχανής εμφακέλωσης εντύπων για τις ανάγκες της Γ.Γ.Π.Σ.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών

Πειραιώς & Κολωνού 2, 10437, Αθήνα

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μηχανής εμφακέλωσης  εντύπων για τις ανάγκες της Γ.Γ.Π.Σ.

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Σύμβαση Προμήθειας – Υποστήριξης

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

 

Η  συνολική προϋπολογισθείσα  αξία του έργου  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 24.180,00€.

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Οικονομικών,  Φορέας 23-150

 ΚΑΕ 1729  για το οικονομικό έτος  2018.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

Πέντε  (5) έτη  συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης καλής λειτουργίας

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

Η αριθ. Δ.ΠΡΟΜ.Α 0007266 ΕΞ2018 / 11-06-2018 Πρόσκληση υποβολής προσφορών.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

14/06/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 03:00 μ.μ. στην Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών- Ταχ.Δ/νση :Πειραιώς & Κολωνού 2 , Αθήνα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

1. 0,06216%  ήτοι: 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr