Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ - Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών βελτιστοποίησης/συντήρησης υποδομής και εφαρμογών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διεύθυνση: Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα ΤΚ 104 37

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Aνάθεση υπηρεσιών βελτιστοποίησης/συντήρησης υποδομής και εφαρμογών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ., οι οποίες αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου «Περιβάλλον Διαλειτουργικότητας στη Γ.Γ.Π.Σ., για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις Επιχειρήσεις»

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Γ.Γ.Π.Σ.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γ.Γ.Π.Σ. Χανδρή & Θεσσαλονίκης 1, Μοσχάτο

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV : 72267000-4 Υπηρεσίες Συντήρησης & Επισκευής Λογισμικού

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

15.000,00€  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για το σύνολο του έργου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών, ΕΦ 23-150, ΚΑΕ 0873

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Δ.ΠΡΟΜ.Α 0005030ΕΞ2018

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

12 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

19/4/2018  -   27/4/2018