Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συντήρηση και επισκευή ενενήντα τριών (93) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σε διάφορες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Υπουργείο Οικονομικών

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού Υποδομών - Tμήμα Α΄

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Απευθείας ανάθεσης - σύμβαση για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων για την ετήσια προληπτική συντήρηση των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Υπουργείου οικονομικών.

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Ειδικός Φορέας 1023-101-0000000 και Λογαριασμός 2420389001

Ειδικός Φορέας 1023-203-0000000 και Λογαριασμός 2420389001

Ειδικός Φορέας 1023-204-0000000 και Λογαριασμός 2420389001

Ειδικός Φορέας 1023-207-0000000 και Λογαριασμός 2420389001

Ειδικός Φορέας 1023-501-0000000 και Λογαριασμός 2420389001

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διάφορα κτίρια όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παροχή υπηρεσιών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Απευθείας ανάθεση – σύμβαση

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής αντιγράφου ανά τύπο μηχανημάτων (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

20.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(με Φ.Π.Α. 24%)

Ειδικό Φορέα 1023.101.0000000 και ΑΛΕ 2420389001 –  2.300,00 €

Ειδικό Φορέα 1023.501.0000000 και ΑΛΕ 2420389001 –  7.500,00 €

Ειδικό Φορέα 1023.204.0000000 και ΑΛΕ 2420389001 –  8.000,00 €

Ειδικό Φορέα 1023.207.0000000 και ΑΛΕ 2420389001 –  5.700,00 €

Ειδικό Φορέα 1023.203.0000000 και ΑΛΕ 2420389001 –  1.300,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  - Προϋπολογισμός  εξόδων του Υπ. Οικονομικών

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

Η διάρκεια ορίζεται από 01/01/2020 (αν η σύμβαση υπογραφεί μέχρι το τέλος του 2019) ή από την υπογραφή της σύμβασης (αν η σύμβαση υπογραφεί το 2020), και μέχρι 31/12/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

111634/ 10-10-2019

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18/10/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 14:00 μ.μ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

Παρακράτηση φόρου 8%

0,07252% ήτοι: 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πειραιώς & Κολωνού 2

104 37 Αθήνα

Πληροφορίες: Aν. Καρίτζης

Τηλέφωνο: 210.52.43.922, FAX: 210 52.36.769

E-mail: a.karitzis@minfin.gr