Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για Συνοπτικό διαγωνισμό για τη συντήρηση και επισκευή εκατόν έξι (106) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σε διάφορες Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

Υπουργείο Οικονομικών  

Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών

Τμήμα Α΄

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για τη συντήρηση και επισκευή εκατόν έξι (106) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων σε διάφορες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Γ.Γ.Π.Σ., Γ. Γ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Γ.Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΕΙΔ. ΓΡΑΜ. Σ.Δ.Ο.Ε.), τύπου Konica Minolta, Toshiba, Rex Rotary, Xerox, Canon & Ricoh Aficio, Infotec & Panasonic

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

23-110, 23-140, 23-170, 23-670 & 23-720 & 1023.202.0000000 (23 150)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πειραιώς & Κολωνού 2 -  Τ.Κ.: 104 37, Αθήνα

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 

48.387,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

60.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμού εξόδων του Υπ. Οικονομικών

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι 31/12/2019 (αν η σύμβαση υπογραφεί το 2019).

Ή από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 (αν η σύμβαση υπογραφεί μέχρι το τέλος του 2018)

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

Δ.ΠΡΟΜ.Α 0012604 ΕΞ2018/ 30-10-2018

Α.Δ.Α. : ΨΡΧΝΗ-ΠΞΤ

Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC003916318/ 2018-10-30

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρασκευή 16/11/2018 και ώρα 14:00μ.μ.

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

 

  1.  0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με  Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%
  2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ  Α.Ε.Π.Π., η οποία  επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr