Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση προμήθειας δύο (2) προβολέων βίντεο και ενός (1) σετ ασύρματου μικροφώνου για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

Υπουργείο Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού Υποδομών

Τμήμα Α΄

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

Απευθείας ανάθεση προμήθειας δύο (2) προβολέων βίντεο και ενός (1) ασύρματου μικροφώνου για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

23-110 – ΚΑΕ 1699

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

(Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο)

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Προμήθεια

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Απευθείας ανάθεση

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

 

2.4016,13 €

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

 

2.500,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Προϋπολογισμός  εξόδων του Υπ. Οικονομικών

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Έως 31/12/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

Δ.ΠΡΟΜ.Α 0013796 ΕΞ2018

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τρίτη, 27/11/2018 και ώρα 14:00μ.μ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

Ανέρχονται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%. Οι κρατήσεις γίνονται πάνω στην καθαρή αξία πλην Φ.Π.Α. 24%

 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  www.promitheus.gov.gr