Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση προμήθειας δεκαπέντε (15) καταστροφέων εγγράφων για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

Υπουργείο Οικονομικών - Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού Υποδομών

Τμήμα Α΄

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

Απευθείας ανάθεση προμήθειας δεκαπέντε (15) καταστροφέων εγγράφων, για τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

23-110 – ΚΑΕ 1713

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

(Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο)

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Προμήθεια

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Απευθείας ανάθεση

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

 

Πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

 

4.435,49 €

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

 

5.500,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Προϋπολογισμός  εξόδων του Υπ. Οικονομικών

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Έως 31/12/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

Δ.ΠΡΟΜ.Α 0013759 ΕΞ2018

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τρίτη, 27/11/2018 και ώρα 14:00μ.μ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

Ανέρχονται σε:

 

  1.  0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%
  2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  www.promitheus.gov.gr