Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ - Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την "Ανάθεση της ετήσιας συντήρησης συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος πέντε (5) UPS, για τις ανάγκες της ΓΓΠΣ"

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

 

Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών-Υπ.Οικονομικών

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

 

Ανάθεση της ετήσιας συντήρησης συστήματος αδιάλειπτης παροχής ρεύματος πέντε (5) UPS, για τις ανάγκες της ΓΓΠΣ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

Δ/νση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης & Υποστήριξης Χρηστών της Γ.Γ.Π.Σ.

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ,

 Ταχ. Δ/νση :Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης  Μοσχάτο

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 

Σύμβαση Υπηρεσιών Συντήρησης

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

 

 

Έξι χιλιάδες ογδόντα Ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (6.080,00€)

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

 

 

Επτά χιλιάδες πεντακόσια τριάντα εννέα Ευρώ και είκοσι λεπτά (6080,00€ + 1.459,20€=7.539,20€)

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

 

Τακτικός Προϋπολογισμός του Υπουργείου Οικονομικών,  Φορέας 23-150 ΚΑΕ 0869 για τα οικονομικά έτη 2018 & 2019

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ένα  (1) έτος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ(ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

Η αρ. Δ.ΠΡΟΜ.Α0005189 ΕΞ2018/20-4-18 Πρόσκληση υποβολής προσφορών

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

27/04/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 03:00 μ.μ. στην Δ/νση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών- Ταχ.Δ/νση :Πειραιώς & Κολωνού 2 , Αθήνα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

1. 0,06216%  ήτοι: 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr

 

Ανάρτηση με αριθμό στο σύστημα ΚΗΜΔΗΣ 18PROC002976382/20-4-18