Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για το έργο: «Πολυκαναλικές υπηρεσίες ενημέρωσης και εξυπηρέτησης χρηστών και πλατφόρμα ψηφιακής συνεργασίας»

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1, Μοσχάτο

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

20.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

24.800,00 ΕΥΡΩ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

1. Χρόνος παραμετροποίησης & εγκατάστασης

Ο χρόνος παραμετροποίησης και εγκατάστασης των υποσυστημάτων, ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

2. Χρόνος παραγωγικής λειτουργίας

Ο χρόνος παραγωγικής λειτουργίας ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την έναρξη παραγωγικής χρήσης του συστήματος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

Δ.ΠΡΟΜ. Α 0007682 ΕΞ 2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003292188)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πέμπτη, 28/6/2018 και ώρα 14.00.

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

1. 0,06216%  ήτοι: 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%.

 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πειραιώς & Κολωνού 2, Τ.Κ. 10437, Αθήνα

Πληροφορίες: Ε. Νάτσος

Τηλέφωνο: 210-5223272, FAX: 210-5236769

E-mail:  e.natsos@gsis.gr