Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών Συμβούλου Στρατηγικού Σχεδιασμού για την μελέτη και εκτέλεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Κυβερνητικό Πάρκο»

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν.4412/2016, για  την  ανάθεση  εξειδικευμένων  υπηρεσιών  Συμβούλου  Στρατηγικού Σχεδιασμού για την μελέτη και εκτέλεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Κυβερνητικό Πάρκο»

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών Συμβούλου Στρατηγικού Σχεδιασμού για την μελέτη και εκτέλεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα με τίτλο «Κυβερνητικό Πάρκο

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Υπηρεσίες

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν.4412/2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

90.000,00 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

111.600,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό  του Υπ. Οικονομικών και συγκεκριμένα από τον Ειδικό Φορέα 1023-711-0000000 και αρ. λογαριασμού 2420989001 και θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2021

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ο χρόνος παράδοσης της ως άνω Έκθεσης εκτιμάται στις πέντε εβδομάδες από τη λήψη των απαραίτητων στοιχείων που θα ζητηθούν από τον Σύμβουλο Στρατηγικού Σχεδιασμού, στο οποίο δύναται να προστεθούν έως δυο επιπλέον εβδομάδες σε περίπτωση ανάγκης ενσωμάτωσης και οριστικοποίησης σκόπιμων αναπροσαρμογών

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 98400 ΕΞ 2021/9-8-2021

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12/8/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12/8/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:30 π.μ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

1. 0,07252%  ήτοι: 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ