Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, για την εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων στο πλαίσιο της μελέτης και εκτέλεσης Σ.Δ.Ι.Τ. με τίτλο «Κυβερνητικό Πάρκο»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποβοήθηση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, για την εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων  στο πλαίσιο της μελέτης και εκτέλεσης Σ.Δ.Ι.Τ.  με τίτλο «Κυβερνητικό Πάρκο»

CPV

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-10

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡ. 128 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

130.000 €

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

161.200 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Οι δαπάνες βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών για το  οικονομικό  έτος 2022  με Λογαριασμό 2420989001  του Ειδικού Φορέα  1023-711-0000000

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Εντός πέντε (5) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡ. ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

22REQ009923322

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

21/1/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ.,

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν και θα αξιολογηθούν από την επιτροπή διενέργειας, σε ημερομηνία και ώρα που αυτή θα ορίσει με έγγραφό της ενημερώνοντας σχετικά τους υποψήφιους.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

α) σε 0,07252% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,οι οποίες βαρύνουν το ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3%  και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται- άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) σε 0,06216% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, οι οποίες βαρύνουν τον Ανάδοχο (το νόμιμο τέλος χαρτοσήμου 3%  και η επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% συμπεριλαμβάνεται)

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-7-2013) άρθρο 64 περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Ο φόρος εισοδήματος είναι 8% για υπηρεσίες

Εφόσον κατά την ημερομηνία πληρωμής της προμήθειας έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν.4412/16, θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση  η οποία θα βαρύνει επίσης την ανάδοχο εταιρεία.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν την  προσφορά τους σε δύο αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) η οποία περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

(α) έναν φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει το Ε.Ε.Ε.Σ. (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης) το οποίο επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β΄ της παρούσας,

(β) έναν φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» ο οποίος θα περιλαμβάνει την τεχνική   περιγραφή του έργου και

(γ) έναν φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

 Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε μορφή PDF και σε μορφή XML