Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1, Μοσχάτο

2. Λ. Τατοϊου 96, Αχαρναί

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

13.790,32 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

17.100,00 ΕΥΡΩ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 31/12/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

Δ.ΠΡΟΜ. Α 0003068 ΕΞ 2018/8-3/2018 (ΑΔΑΜ 18PROC002774507)

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Τετάρτη, 14/3/2018 και ώρα 14.00

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

1. 0,06216%  ήτοι: 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πειραιώς & Κολωνού 2

104 37 Αθήνα                            

Πληροφορίες: Ε. Νάτσος                                                     

Τηλέφωνο: 210.52.23.272, FAX: 210 52.36.769                                    

E-mail: e.natsos@gsis.gr