Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Προμήθεια τριών (3) προβολέων, τριών (3) οθονών προβολής και τριών (3) τηλεχειριστήριων παρουσίασης, για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού Υποδομών

Τμήμα Α΄

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια τριών (3) προβολέων, τριών (3) οθονών προβολής και τριών (3) τηλεχειριστήριων παρουσίασης, για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε.»

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Σ.Δ.Ο.Ε. –

Ειδικός Φορέας 1023-206-0000000 και Λογαριασμός 31203010001

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92, Ταύρος

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

4.032,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

(με Φ.Π.Α. 24%)

5.000,00 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -

Προϋπολογισμός  εξόδων του Υπ. Οικονομικών

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

Η παράδοση θα γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

61187/ 05-06-2019

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

14/06/2019 Παρασκευή  και ώρα 14:00μ.μ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

Παρακράτηση φόρου 4%

0,07252% ήτοι: 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Σ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πειραιώς & Κολωνού 2

104 37 Αθήνα

Πληροφορίες: Αν. Καρίτζης

Τηλέφωνο: 210.52.43.922, FAX: 210 52.36.769

E-mail: a.karitzis@minfin.gr