Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ (720 σταθμοί εργασίας-οθόνες & 300 εκτυπωτές)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

Υπουργείο Οικονομικών

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού &Υποδομών

Τμήμα Α΄- Κατάρτισης & Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών

Πειραιώς & Κολωνού 2, 101 10 Αθήνα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Υπουργείο Οικονομικών

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής Η/Υ (720 σταθμοί εργασίας-οθόνες & 300 εκτυπωτές)

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Προμηθειών PV 30236000-2

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

406.504,00 ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Φ. 23620 ΚΑΕ 1723

 

ΧΡΟΝΟΣ  - ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

≤ 2 Μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

30/12/2014

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 
19/2/2015
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

25/2/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

3/3/2015 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00Π.Μ.

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

www.promitheus.gov.gr

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ