Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Παροχή υπηρεσίας χρήσης λογισμικού για τον Εθνικό Πάροχο Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Συνοπτικός  διαγωνισμός για το έργο: « Παροχή υπηρεσίας χρήσης λογισμικού για τον Εθνικό Πάροχο Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού (ID Issuer) στο πλαίσιο της Ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων»

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.)

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταξινόμηση κατά CPV: 72416000-9   Παροχείς υπηρεσιών εφαρμογών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός  διαγωνισμός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τα ανωτέρω έτη παροχής της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 74.400 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

(60.000 € + 14.400 € Φ.Π.Α. = 74.400 €)

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών, στον κωδικό 2420989001 (πρώην ΚΑΕ 0873) του λογαριασμού 1.023.202.000.00 (πρώην ειδικό φορέα 23 150)

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 (Π1): Απόκτηση κωδικού για τον ID ISSUER και Τεχνικές Προδιαγραφές Υποδομής και διαστασιολόγηση απαραίτητης υποδομής.

Υποστήριξη για την απόκτηση του Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού του ID ISSUER.

Διαστασιολόγηση των προδιαγραφών της απαιτούμενης υποδομής η οποία θα διατεθεί από τη ΓΓΠΣ ως Platform As a Service (PaaS) και στην οποία περιλαμβάνονται κεντρική υποδομή, δικτυακές υπηρεσίες, εργαλεία middleware.

Παράδοση εντός δέκα ημερών (10) από την υπογραφή της σύμβασης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 (Π2):

Αρχική Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση στην υποδομή της ΓΓΠΣ

Εγκατάσταση των εφαρμογών στη διαθέσιμη υποδομή (η οποία θα παραδοθεί εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση του Π1) και παραμετροποίηση του προσφερόμενου λογισμικού για την λειτουργία του. Δοκιμές λειτουργίας και απόδοσης.

Παράδοση εντός είκοσι (20) ημερών από την διάθεση της απαραίτητης υποδομής από την ΓΓΠΣ.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 (Π3): Παρεχόμενη εκπαίδευση και εκπαιδευτικό υλικό

Υπηρεσίες εκπαίδευσης των διαχειριστών (δύο (2) στελεχών) και των χρηστών (πέντε (5) στελεχών) των εφαρμογών. Παράδοση εκπαιδευτικού υλικού και οδηγού χρήσης των εφαρμογών καθώς και ολοκλήρωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης, εντός δέκα (10) ημερών από τη εγκατάσταση του συστήματος.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4 (Π4):

 Πιλοτική λειτουργία

Κατά τη  διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας η οποία ορίζεται* από 20 Μαρτίου 2019 έως 17 Μαΐου 2019 ο ανάδοχος θα διορθώσει όλα τα προβλήματα που πιθανόν εμφανιστούν και θα υποστηρίξει την ενημέρωση του Μητρώου.

* Η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας θα οριστικοποιηθεί σε συνεργασία με τον ανάδοχο με την υπογραφή της σύμβασης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5 (Π5): Παραγωγική λειτουργία

Η παραγωγική λειτουργία ξεκινά, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2014/40/ΕΕ, την 20η Μαΐου 2019.

Η διάρκειά της είναι μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Κατά την διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας ο ανάδοχος θα παραδίδει μηνιαίες αναφορές για την λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος (αναφορά λειτουργίας).

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

Δ.ΠΡΟΜ.Α. 0015524 ΕΞ2018/20-12-2018/δις

ΑΔΑ

61Η2Η-ΔΦ9

ΚΗΜΔΗΣ

18PROC004260600

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

14/1/2019 έως τις 14:00 μ.μ.