Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Ανοικτός άνω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το έργο:"Παροχή μεταφορικών υπηρεσιών εξοπλισμού γραφείου, υλικών και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων, σε διάφορες Υπηρεσίες του Υπ.Οικονομικών"

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Έργο: «Παροχή μεταφορικών υπηρεσιών εξοπλισμού γραφείου, υλικών και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και μεταφορά ακινητοποιημένων οχημάτων, σε διάφορες Υπηρεσίες  του Υπ.Οικονομικών»

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ  ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α΄+Β΄

Για την ομάδα Α΄, στο ποσό των  εκατό δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριών Ευρώ και είκοσι δύο Λεπτών  (112.903,22€)  πλέον ΦΠΑ 24% και  των νόμιμων κρατήσεων, δηλαδή (112.903,22€ +  27.096,78€ ΦΠΑ = 140.000,00€),

ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ,  ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΟΜΑΔΑ Ή ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

 Για την ομάδα Β΄, στο ποσό των  πενήντα εννέα  χιλιάδων  διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων Ευρώ και είκοσι Λεπτών  (59.274,20€)  πλέον ΦΠΑ 24% και  των νόμιμων κρατήσεων, δηλαδή (59.274,20€ +  14.225,80€ ΦΠΑ = 73.500,00€)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ για το σύνολο του έργου Α΄ + Β΄ Ομάδα: στο ποσό των 213.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%, η οποία δεν μπορεί να ξεπεραστεί.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α. Η  διάρκεια της σύμβασης  θα είναι μέχρι 31-12-2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό, για την   Όμάδα Α΄, 

Β.  Ενώ για την  Όμάδα Β΄ η διάρκεια της,  θα είναι μέχρι 31-12-2021 και δεν θα υπερβεί το διάστημα των (30) ημερών από την υπογραφή της,  η οποία θα είναι και η ημερομηνία έναρξης της σύμβασης σε κάθε περίπτωση.  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 (ΑΡ.ΠΡΩΤ.) Α.Π.:75562 ΕΞ2021/ΥΠΟΙΚ 24-6-21

CPV:

CPV: 60000000-8 «Μεταφορικές Υπηρεσίες»

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

30/07/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

1. 0,07252%  ήτοι: 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η διακήρυξη του διαγωνισμού υπάρχει αναρτημένη στην διαδικτυακή πύλη (Πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ αριθ.συστήματος:133534) www.promitheus.gov.gr  της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

28 – 06 – 2021  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

24 – 06 – 2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

28 – 06 – 2021