Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Παροχή μεταφορικών υπηρεσιών εξοπλισμού γραφείου και υλικών, σε διάφορες Υπηρεσίες του Υπ.Οικονομικών

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διεύθυνση: Χαρ. Τρικούπη 6-10, Αθήνα ΤΚ 106 79

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Παροχή μεταφορικών υπηρεσιών εξοπλισμού γραφείου και υλικών, σε διάφορες Υπηρεσίες  του Υπ. Οικονομικών

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Υπουργείο Οικονομικών – Υπηρεσ. Γραμματεία Υπ. Οικονομικών

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών: Η σύμβαση περιλαμβάνει υπηρεσίες μεταφοράς, που θα πραγματοποιείται είτε εντός Αττικής, είτε από την υπόλοιπη Επικράτεια προς την Αττική

Ταξινόμηση κατά CPV:  60000000-8 «Μεταφορικές Υπηρεσίες»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ανοικτός κάτω των ορίων Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων τριών Ευρώ και είκοσι δύο λεπτών  (112.903,22€)  πλέον ΦΠΑ 24% και  των νόμιμων κρατήσεων, δηλαδή (112.903,22 € +  27.096,78 € ΦΠΑ = 140.000,00 €).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η  διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι 31-12-2021 ή μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό,  με έναρξη  ισχύος  από την ημερομηνία  υπογραφή της.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

1. 0,07252%  ήτοι: 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό  του Υπ. Οικονομικών και συγκεκριμένα από τον Ειδικό Φορέα 1023-501-0000000 και αρ. λογαριασμού 2420104001 και θα βαρύνει τις πιστώσεις των οικονομικών ετών 2020 & 2021

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιοχή Αττικής και από όλη την υπόλοιπη Επικράτεια με κατεύθυνση προς την Αττική.        

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 83557 ΕΞ 2020/3-8-2020

ΑΔΑΜ: 20PROC007129510

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4/9/2020 και ώρα 15:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10/9/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

www.promitheus.gov.gr , Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 95585