Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Νέο Αποθηκευτικό σύστημα & Αναβάθμιση–Επέκταση Storage Area Network (SAN), καθώς και εξοπλισμού αντιγράφων ασφαλείας των Κεντρικών Υπολ/κών Υποδομών και του κόμβου G-Cloud της ΓΓΠΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜ/ΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα, ΤΚ 104 37

-Τηλέφωνο: 210 5237902 – 210 5238875

-Fax: 210 5236769

- E-mail: a.stylidiotis@minfin.gr

- Πληροφορίες ως προς τις τεχνικές απαιτήσεις: Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), τηλ. 210 4803225

 ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ -

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ-KYBΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

«Νέο Αποθηκευτικό σύστημα & Αναβάθμιση–Επέκταση Storage Area Network (SAN), καθώς και εξοπλισμού αντιγράφων ασφαλείας των Κεντρικών Υπολ/κών Υποδομών και του κόμβου G-Cloud της ΓΓΠΣ»

 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το έργο θα υλοποιηθεί στο κτίριο της ΓΓΠΣ-Μοσχάτο ή σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία εντός Αττικής

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση προμήθειας κεντρικού εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων

Ταξινόμηση κατά CPV & Κατηγορία προμήθειας ή υπηρεσίας:

1. CPV:32420000-3, Εξοπλισμός Δικτύου Ανεξάρτητων Δίσκων (RAID)

2. CPV:48621000-7, Πακέτα Λογισμικού Λειτουργικών Συστημάτων Κεντρικής Μονάδας

3. CPV:51611100-9, Υπηρεσίες Εγκατάστασης Υλικού Πληροφορικής

 ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Ηλεκτρονικός  δημόσιος  ανοικτός διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Ο προϋπολογισμός και η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.752.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των νομίμων κρατήσεων, καθώς και του προβλεπόμενου φόρου εισοδήματος.

(2.220.000,00€ αξία + 532.800,00 € Φ.Π.Α.24%)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%

Νέο Αποθηκευτικό σύστημα Storage Area Network (SAN), καθώς και εξοπλισμού αντιγράφων ασφαλείας των Κεντρικών Υπολ/κών Υποδομών της ΓΓΠΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄ : 850.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α.

Αναβάθμιση –Επέκταση Storage Area Network (SAN), καθώς και εξοπλισμού αντιγράφων ασφαλείας του κόμβου G-Cloud της ΓΓΠΣ

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ : 1.370.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΟ Α΄+Β΄ΟΜΑΔΑΣ: 2.220.000,00€, χωρίς ΦΠΑ

 

Ο Οικονομικός Φορέας (Υποψήφιος Ανάδοχος) μπορεί να υποβάλει προσφορά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο του έργου ή μέρους του ανά Ομάδα Α΄ ή Β΄.

 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών και συγκεκριμένα από τον Ειδικό Φορέα 1023-202-0000000 και τους Λογαριασμούς:

1. ΑΛΕ:3120389001

2. ΑΛΕ: 3140301001

3. ΑΛΕ:2420989001 και θα βαρύνει τις πιστώσεις των οικ. ετών 2019 & 2020, καθώς και ο ΑΛΕ:2420389001, εφόσον η Υπηρεσία ενεργοποιήσει το δικαίωμα (προαίρεση) των υπηρεσιών συντήρησης, για τα έτη 2023-2026.

 ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου της Ομάδας Α΄, περιλαμβάνει έξι (6)    φάσεις συνολικής διάρκειας δέκα οκτώ (18) εβδομάδων.

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου της Ομάδας Β΄, περιλαμβάνει έξι (6) φάσεις συνολικής διάρκειας δέκα έξι (16) εβδομάδων.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10/07/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16/07/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

Α.Π.: 57075 ΕΞ 2019 /  ΥΠΟΙΚ 28 – 05 – 2019