Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο "Μελέτη και ενσωμάτωση των νέων δομών, προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να μπορέσουν να αποτυπωθούν στο Ο.Π.Σ. Διαχείρισης Δημοσ. Ελέγχων"

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διεύθυνση: Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα ΤΚ 104 37

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

«Μελέτη και ενσωμάτωση των νέων δομών, προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να μπορέσουν να αποτυπωθούν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΟΠΣ –ΔΔΕ)» με κωδικό MIS 5001237»

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

Γ.Γ.Π.Σ.

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Γ.Γ.Π.Σ. Χανδρή & Θεσσαλονίκης 1, Μοσχάτο

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV : 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Απευθείας ανάθεση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

10.322,58 €  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για το σύνολο του έργου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Δ.ΠΡΟΜ. Α 0011541 ΕΞ 2018

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 451/1

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

24/10/2018

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

5  μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

9/10/2018  -  24/10/2018