Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Διακήρυξη Επαναληπτικού Διαγωνισμού για το έργο: "Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών"

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 101 10 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών
Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»
Ταξινόμηση κατά CPV :
  • 72.00.00.00-5 72.00.00.00-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη»
  • 72.26.80.00-1 «Υπηρεσίες προμήθειας λογισμικού»
  • 80.00.00.00-4 «Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης»
  • Αλλη σχετική ονοματολογία: CPC 84 και CPC 92, κωδικός NUTS GR300
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Επαναληπτικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με δημοσίευση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του Έργου (εκτός του δικαιώματος προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 130.900€, πλέον ΦΠΑ: 39.100€) Ο προϋπολογισμός του Έργου (εκτός του δικαιώματος
προαίρεσης) ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 138.211,38 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 31.788,62 Ευρώ)
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  50% του προϋπολογισμού του Έργου εκτός των υπηρεσιών εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για υπηρεσίες συντήρησης πέντε (5) ετών.
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Ο προϋπολογισμός για το δικαίωμα προαίρεσης αφορά σε υπηρεσίες συντήρησης για πέντε (5) έτη και επιπλέον υπηρεσίες που αφορούν το αντικείμενο του Έργου και ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα δύο χιλιάδων ΕΥΡΩ και μηδέν λεπτών (82.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%


Ειδικότερα, ο ετήσιος προϋπολογισμός της συντήρησης ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων διακοσίων ΕΥΡΩ και μηδέν λεπτών (8.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 33.333,00 €, πλέον Φ.Π.Α.:7.667,00 €)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ του Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013»

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον κωδικό έργου:2011ΣΕ05180004

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ένδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων που ορίζεται στην §A.5.6 (Διαδιακασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου), από την υπογραφή της σύμβασης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  14/05/2014
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

18/6/2014, ημέρα Τετάρτη
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3/7/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ)
Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1, Μοσχάτο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ epan_diag_lhx_ofeilwn.pdf
ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο παρατηρήσεων (επισυνάπτεται στο σχέδιο διακήρυξης) και να το αποστείλουν είτε με e-mail στο: mssos_gde@mofadm.gr είτε με φαξ στο: 210-3252643.