Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για το έργο "Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία της ΓΓΠΣ για τη λήψη πιστοποίησης κατά ISO:27001: 2013"

                         

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΚΟΛΩΝΟΥ 2, 104 37 ΑΘΗΝΑ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Μελέτη και εφαρμογή ISO 27001 διαδικασιών στο Κέντρο Δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών»

Υποέργο 1 –«Υπηρεσίες συμβούλου για τη προετοιμασία της ΓΓΠΣ για τη λήψη πιστοποίησης κατά ISO:27001:2013»

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΝΔΡΗ 1 (Γ.Γ.Π.Σ.),

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κατηγορία υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»

Ταξινόμηση κατά CPV:

  • 79.41.70.00-0 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα ασφάλειας
  • 72.24.60.00-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων πληροφορικής
  • 72.22.50.00-8 Υπηρεσίες Αξιολόγησης και Αναθεώρησης της ποιοτικής διασφάλισης των συστημάτων
  • 72.21.27.30-5 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Ασφάλειας
  • 80.55.00.00-4 Υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα Ασφάλειας

Άλλη σχετική ονοματολογία: CPC 8522, CPC 8313 και CPC 92, κωδικός NUTS EL3
 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός  ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου:

«Μελέτη και εφαρμογή ISO 27001 διαδικασιών στο Κέντρο Δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών»

Υποέργο 1 –«Υπηρεσίες συμβούλου για τη προετοιμασία της ΓΓΠΣ για τη λήψη πιστοποίησης κατά ISO:27001:2013» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

756.308,34 Ευρώ

πλέον ΦΠΑ 181.514,00 Ευρώ = 937.822,34 Ευρώ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ετήσιος Προϋπολογισμός Συντήρησης: 46.000,00€ (37.096,77€ + 8.903,23€ ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός Συντήρησης Πενταετίας: 230.000,00€ (185.483,85€ + 44.516,15€ ΦΠΑ)

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό πράξης MIS/ (ΟΠΣ) 5002045 και κωδικό ενάριθμου ΣΑΕ : 2016ΣΑΕ45110002.

Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Οικονομικών, Κωδικός Φορέα 1010900

Οι δαπάνες της Συντήρησης θα βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

Τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Η Μέγιστη διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται ως το άθροισμα του χρόνου υλοποίησης και του χρόνου που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των ενδιάμεσων φάσεων και της οριστικής παραλαβής με βάση τη διαδικασία επανυποβολής παραδοτέων

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

 

Δ.ΠΡΟΜ.Α. 0011175 ΕΞ 2018/27-9-2018