Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για το έργο Ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών της Γεν. Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 61896)

 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 

Διεύθυνση: Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα ΤΚ 104 37

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για το έργο Ανάπτυξη ενιαίας ελαστικής υποδομής εξυπηρέτησης εφαρμογών της Γεν. Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 61896)

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

 

Υπ. Οικονομικών – Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV : 72000000-5  «Υπηρεσίες Πληροφορικής και άλλες συναφείς υπηρεσίες»

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4.838.709,68€  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για το σύνολο του έργου

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμά Δημοσίων Επενδύσεων του Υπ. Οικονομικών ΣΑΕ 2017ΣΕ05100000

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

 

37 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

 

13/7/2018  -   5/9/2018

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

 

Δ.ΠΡΟΜ. Α 0008467 ΕΞ 2018