Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων και μοτοσυκλέτας επιτήρησης και μετατροπής αυτών

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διεύθυνση: Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα ΤΚ 104 37

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

 Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια οχημάτων και μοτοσυκλέτας επιτήρησης και μετατροπής αυτών (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 68436)

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

Υπ. Οικονομικών – Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε.

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε.

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Προμήθειας

Ταξινόμηση κατά CPV : 34100000-8 Αυτοκίνητα οχήματα 50117100-9 Υπηρεσίες μετατροπής οχημάτων

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

256.693,55€  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για το σύνολο της προμήθειας

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «HERCULE III PROGRAMME 2014-2020», υπό τον τίτλο «Plan for Reinforced Defence Against FraudulentPREDEFA (Grant Agreement 786250)» σε ποσοστό 80%.

Το Έργο έχει ενταχθεί τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων  του Υπ. Οικονομικών ΣΑΕ 0512 με κωδικό ενάριθμο 2018ΣΕ05120000.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

 

Διακήρυξη με ΑΔΑ : 6Η8ΩΗ-ΣΟΦ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

 

20/12/2018  -   22/1/2019