Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διεύθυνση: Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα ΤΚ 104 37

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Υπουργείο Οικονομικών

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση Προμήθειας

Ταξινόμηση κατά CPV:

  • 30192320-0  «Μελανοταινίες Εκτυπωτών»
  • 30192340-6 «Μελανοταινίες συσκευών τηλεομοιοτυπίας»  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά ομάδα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των 185.404,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (149.520,00 € αξία + 35.884,80 € Φ.Π.Α. 24%), και υποδιαιρείται σε επτά (7) ομάδες ως κάτωθι:

 

                                                  ΟΜΑΔΑ 1:       4.800,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

                                                  ΟΜΑΔΑ 2:   103.780,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

                                                  ΟΜΑΔΑ 3:       2.950,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

                                                  ΟΜΑΔΑ 4:          600,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

                                                  ΟΜΑΔΑ 5:       7.160,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

                                                  ΟΜΑΔΑ 6:     14.290,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

                                                  ΟΜΑΔΑ 7:     15.940,00 €, πλέον Φ.Π.Α.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

1. 0,07252%  ήτοι: 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η Προμήθεια χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό  του Υπ. Οικονομικών και συγκεκριμένα από τον Ειδικό Φορέα 1023-501-0000000 και αρ. λογαριασμού 2410201001 και θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2020.

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Αποθήκες του Υπουργείου Οικονομικών εντός Αττικής

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Εντός (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 61755 ΕΞ 2020/18-6-2020

ΑΔΑΜ: 20PROC006903322

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

24/7/2020 και ώρα 15:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

30/7/2020 και ώρα 11:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

www.promitheus.gov.gr , Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 93537