Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών για Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών για Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προμήθεια

Ταξινόμηση κατά CPV: 30192320-0  «Μελανοταινίες εκτυπωτών»

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός  
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά τμήμα
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης στον ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης, στις αποθήκες του Υπουργείου Οικονομικών εντός Αττικής. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (315.073,00€ + 75.617,52 € ΦΠΑ 24 % = 390.690,52 €) και υποδιαιρείται σε δέκα (10) τμήματα ως κάτωθι:
 
 
ΤΜΗΜΑ 1:   15.980,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ 2: 185.705,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ 3:     1.495,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ 4:     1.785,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ 5:     1.600,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ 6:     2.650,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ 7:     4.420,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ 8:   36.800,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ 9:   22.938,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ 10:   41.700,00 €, πλέον Φ.Π.Α.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:
α) 0,07252 % υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ήτοι:
0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% και
β) 0,06216% υπέρ Α.Ε.Π.Π., ήτοι:
0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%,
γ) 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% και αφορά την αρχική, καθώς και κάθε συμπληρωματική σύμβαση. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Σε περίπτωση που εφαρμοστούν οι διατάξεις του ν. 4912/2022 (Α’ 59), τότε θα επιβάλλεται κράτηση 0,1% υπέρ της νέας αρχής ΕΑΔΗΣΥ (συγχώνευση της ΕΑΑΔΗΣΥ και της ΑΕΠΠ), με κατάργηση των ανωτέρω κρατήσεων στις περιπτώσεις α) και β).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό  του Υπ. Οικονομικών και συγκεκριμένα από τον Ειδικό Φορέα 1023-501-0000000 και αρ. λογαριασμού 2410201001 και θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2022.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  Αρ. πρωτ.: 133438 ΕΞ 2022/16-9-2022
ΑΔΑΜ: 22PROC011278696
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 25/10/2022 και ώρα 15:00.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1/11/2022 και ώρα 11:00 π.μ.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ www.promitheus.gov.gr, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 169950