Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και fax

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 

Διεύθυνση: Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα ΤΚ 104 37

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και fax (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 55036)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων - Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1, Μοσχάτο

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Σύμβαση Υπηρεσιών 

Ταξινόμηση κατά CPV : 30192320-0  «Μελανοταινίες εκτυπωτών»
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.)

296.700,00€  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για το σύνολο της προμήθειας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α.)

367.908,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών ΕΦ 23110 ΚΑΕ 1111

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.)

Αρ.Πρωτ.  Δ.ΠΡΟΜ.Α0009150ΕΞ2018

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ :55036

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6/9/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00μ.μ.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

α) 0,06216% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, ήτοι:

0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%, σύνολο: 0,06216%.

β) 0,06216% υπέρ Α.Ε.Π.Π., ήτοι:

0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π., η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%, σύνολο: 0,06216%.

Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών του έργου έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν.4412/16 (π.χ. άρθρο 36, παρ. 6), θα γίνεται σχετική επιπλέον παρακράτηση.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr