Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Διακήρυξη Δ2/2022 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών, με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της ΕΓΔΙΧ έτους 2022, για την ανάδειξη του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ   Διακήρυξη Δ2/2022 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού Γενικών Υπηρεσιών, με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής της ΕΓΔΙΧ έτους 2022, για την ανάδειξη του Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων ευρώ #60.000,00€# μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. (α/α 158094  ΕΣΗΔΗΣ).
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΙ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΧΙ
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΘΗΒΩΝ 196-198, ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, Τ.Κ. 182 33
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 79341400-0 – Υπηρεσίες Διαφημιστικής Εκστρατείας 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000€ χωρίς ΦΠΑ |  74.400€ με ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.) Δ2/2022 | Α.Π. 92050/30-06-2022
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 30-06-2022| ΑΔΑΜ: 22PROC010844620
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ 30-06-2022| ΑΔΑ:  6ΙΡΥΗ-Χ4Υ  
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 18/07/2022 & ώρα 15:00
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20/07/2022 & ώρα 11:00 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τους Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ.