Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΨΥΔΗΠΕΕΚ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έργο:  Υπηρεσίες  συντήρησης για τρία (3) έτη του εξοπλισμού του έργου «ΨΥΔΗΠΕΕΚ: ‘Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων»

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΒΑΣΕΙ  ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΥ,

 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ για το σύνολο του έργου (3 έτη) είναι το ποσό των 210.366,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%  (169.650,00€ + 40.716,00€ ΦΠΑ 24%=210.366,00€).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με Φ.Π.Α. 24%) ΣΥΝΟΛΟ,  ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α΄+Β΄+Γ  ή  ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ   τρία (3) έτη ανά Ομάδα  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%

Ομάδα Α΄:13.530,00€ κόστος ανά  έτος χ 3 έτη=40.590,00€                          

Ομάδα Β΄:36.020,00€  κόστος ανά  έτος χ 3 έτη=108.060,00€

Ομάδα Γ΄:7.000,00€  κόστος ανά  έτος χ 3 έτη=21.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ Α΄+Β΄+Γ΄ Ομάδας:56.550,00€ κόστος ανά έτος χ 3 έτη=169.650,00€

Ο Οικονομικός Φορέας (Υποψήφιος Ανάδοχος) θα υποβάλει προσφορά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ για το σύνολο του έργου  Α΄+Β΄+Γ΄ Ομάδα  ή μέρους του ανά Ομάδα Α΄, Β΄, Γ΄ ή συνδυασμού Ομάδων (π.χ.  Α΄+ Β΄ ή Α΄+ Γ΄ή  Β΄+ Γ΄).

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την Α.Π.:52517ΕΞ2022/ΥΠΟΙΚ 15-4-22 (ΑΔΑΜ:22REQ101714924 ΑΔΑ:ΨΦ1ΗΗ-ΕΙΛ) Απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2023 - 2026 του Ειδικού Φορέα 1023-207-0000000 και ΑΛΕ 2420389001.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου της σύμβασης θα είναι τρία (3) έτη, με διαδικασία ετήσιας ανανέωσης με το ίδιο τίμημα, εφόσον το επιθυμεί το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ, με έναρξη από την ημερομηνία πρόσκλησης για υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Α.Π.:108738ΕΞ2022/ΥΠΟΙΚ 28-7-22

CPV:

50323000-5 -  Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

03/10/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ανέρχονται σε:

1. 0,07252%  ήτοι: 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

2. 0,06216% ήτοι: 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.,  η οποία επιβαρύνεται με Χαρτόσημο 3 % και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20%

Σε περίπτωση που εφαρμοστούν οι διατάξεις του ν.4912/2022, τότε θα επιβάλλεται κράτηση 0,1% υπέρ της νέας αρχής ΕΑΔΗΣΥ (Ενσωμάτωση της ΑΕΠΠ στην νέα αρχή), με κατάργηση των ανωτέρω κρατήσεων, στις περιπτώσεις 1 & 2.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-

Η διακήρυξη του διαγωνισμού υπάρχει αναρτημένη στην διαδικτυακή πύλη (Πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ αριθ.συστήματος:160467) www.promitheus.gov.gr  της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

02 – 08 – 2022 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

28 – 07 – 2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΗΜΔΗΣ

30– 07 – 2022