Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

ΕΛΗΞΕ: Διαγωνισμός με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου (Ν. 4413/2016), για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 του Ν. 4738/2020, μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 171238)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)  ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΜΙΣΘΩΣΗΣ AKINHTΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 218 ΤΟΥ Ν. 4738/2020 | Α' ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΙ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΧΙ
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΘΗΒΩΝ 196-198, ΆΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, Τ.Κ. 182 33
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ (Ν. 4413/2016)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ --
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ --
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡ. ΠΡΩΤ.) Δ3/2022 | Α.Π. 122482/31-08-2022
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: 02.09/2022 | ΑΔΑΜ: 22PROC011183956122482 
Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ: 02.09/2022 | ΑΔΑ: Ψ0Ο1Η-ΞΓΘ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19/09/2022 & ώρα 17:00:00
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
20/09/2022 & ώρα 12:00:00
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τους Φακέλους Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ.