Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί

Επιστροφή

Διαγωνισμός για την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε διάφορες υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διεύθυνση: Πειραιώς & Κολωνού 2, Αθήνα ΤΚ 104 37

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή μεταφορικών υπηρεσιών γραφειακού εξοπλισμού και υλικών σε διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

 

 

Υπουργείο  Οικονομικών

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

  • Διάφορες Υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών εντός Αττικής

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

 

Σύμβαση Υπηρεσιών

Ταξινόμηση κατά CPV : 60000000-8 Μεταφορικές Υπηρεσίες

 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

 

Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 

32.258,06€  μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για το σύνολο του έργου

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπ. Οικονομικών, ΕΦ 23-110,  ΚΑΕ 0829

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

 

ΑΔΑ : 6Φ92Η-ΜΨΜ

ΤΕΥΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

 

Από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι 31.12.2018 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

 

 

27/6/2018  -   10/7/2018